Συνάντηση των μελών της Κάριτας - 30/01/2014
Πρόγραμμα «ΕΛΠΙΣ ΙΙ»
Συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης της Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα - 24/02/2014
2015
2015